UPISI

UPISI 2013./2014.

Za sve programe boduju se: MATEMATIKA, HRVATSKI JEZIK I PRVI STRANI JEZIK !

Kao obvezni dio i ovisno o smjeru, boduju se još i sljedeći predmeti:

Prirodoslovna gimnazija: biologija, kemija i fizika

Ekološki tehničar: biologija, kemija i geografija

Geološki tehničar: biologija, kemija i tehnička kultura

Kemijski tehničar: biologija, kemija i tehnička kultura

Kozmetičar: biologija, kemija i likovna kultura

Također, dodaje se opći uspjeh za 5., 6., 7. i 8. razred, izračunat na dvije decimale.

Kod prijave za upis u smjerove kemijski tehničar, geološki tehničar, ekološki tehničar i kozmetičar, kandidat treba priložiti potvrdu liječnika (koji je pratio kandidata tijekom osnovnog obrazovanja) o nepostojanju kontraindikacija ( POGLEDAJ ! ) za odabrani obrazovni program. Po objavljivanju rang-liste i stjecanju prava na upis za navedene smjerove, potrebno je dostaviti potvrdu medicine rada.

Popis predmeta koji se boduju pri upisu i bodovni pragovi (vrijedi za cijelu R. Hrvatsku!)
Smjer :

Bodovni

prag:

Predmeti važni pri upisu:
3 raz.

odjela 56 b.

hrvatski,matematika,

biologija,kemija,str.jezik, fizika

56 b.

1 raz.

odjel

hrvatski,matematika,fizika

biologija,kemija,str.jezik

(uspjeh iz OŠ bez dodatnih bodova)
44 b.

1 raz.

odjel

hrvatski,str. jezik, matematika, kemija, biologija, teh.kultura
44 b.

1 raz.

odjel

hrvatski,kemija,matematika,

str.jezik, tehnička kultura,biologija

44 b.

2 raz.

odjela

hrvatski,biologija,matematika

likovni,strani jezik, kemija, lik. kultura

44 b.

1 raz.

odjel

hrvatski,str.jezik,matematika,

kemija,biologija, geografija